Проектиране

В областта на проектирането „Дяков Студио” ЕООД предлага следните услуги:

 • Цялостно проектиране на обекти  – ІІ, ІІІ, ІV и V категория:
 • Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти;
 • Технически контрол по част „Конструктивна” на инвестиционния проект;
 • Подготовка на проектантския процес;
 • Координация на проектантския и строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация;
 • Процедурите по съгласуването и одобряването на инвестиционния проект;
 • Осигуряване на предварителни договори с експлоатационните дружества;
 • Управление на проекти;
 • Осъществяване и поддържане на контакта между отделните участници в проектантския и строителния процес;
 • Изготвяне на разпределения;
 • Контрол по качеството на целия проектантски и строителен процес;
 • Предпроектни проучвания, Менажиране на строителния процес;
 • Инвеститорски контрол;

Предварителни обемноустройствени проучвания:

 • Проверка  на Нотариалния акт и/или други документи за собственост;
 • Осигуряване на актуална скица на имота и анализ на възможността за реализиране на инвестиционното намерение;
 • Изработване на мотивирано предложение или ПУП; осигуряване на виза за проектиране – скица на имота с указан начин на застрояване и анализ на възможността за реализиране на инвестиционното намерение;
 • Получаване на точни координати на имота от ГИС(ДАГ); геодезическо заснемане (снимка) на терена и регулация на парцела, сравнение с кадастъралната карта (снимка) и геоложки доклад, съгласуване (заверка) на Визата с Експлоатационните дружества – електроразпределително, В и К, Топлофикация, Газификация, БТК

Проектиране: изработване на архитектурен проект /идеен или работен/; съгласуване на проекта с всички експлоатационни дружества;

Разрешение за строеж: внасяне на проектната документация в Общинската администрация за одобрение на проекта и издаване на Разрешение за строеж.

Строителство: проучване прогнозната цената на строежа, количествени и стойностни сметки; подготовка и провеждане на тръжни документи и процедури; избор на строител и възлагане на строителството, сключване на договори.

Всички етапи от строителната дейност: откриване на строителна площадка; строително-монтажни работи; приемане конструкцията на сградата – Акт образец Установяване на годността за приемане на строежа – Акт образец 14/15; установяване на годността за ползване на строежа – Акт образец 16

4.25 / 6